രാജീവന്റെ കളികൾ [കിങ്ങ് ലയൺ]

രാജീവന്റെ കളികൾ Rajivinte Kalikal | Author : King Lion ഒരു ശാന്ത സുന്ദരമായ പ്രഭാതം , ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കഥ, കമ്പി കഥകൾ എഴുതി പരിചയം ഇല്ല, ഈ രണ്ട് കഥപാത്രങ്ങളെ വച്ച് ആന്തോളജി പോലെ എഴുതാൻ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് സുജിത 40 വയസ്സുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്, അവളുടെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്, ഒരു ദിവസം അവളുടെ കസിൻ , അവളെ കാണാൻ വന്നു, 55 വയസ്സുള്ള രാജീവൻ, ഹെവി ശരീരം ഉള്ള […]

Continue reading