പൂർ മുഖത്തു് അല്പ സമയം [കേശു കേശു]

പൂർ മുഖത്തു് അല്പ സമയം Poor Mukhathu Alpa Samayam | Authro : Kesu ഇത് പാതി ഫാന്റസിയും   പാതി സത്യവുമാണ്… സ്വന്തം കഥയും അനുഭവങ്ങളും ഇതിൽ ഇഴ പിരിയാതെ കിടക്കുന്നു… യുക്‌തി ഭദ്രമായ കഥയാണ് എന്ന് ധരിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും വേണ്ട… ഇനി വായിച്ചോളൂ………..                 ശാരദ കുഞ്ഞമ്മയെ കണ്ടാൽ   മദാമ്മ തന്നെ… തൊട്ടാൽ ചോര തെറിക്കുന്ന   തുടുത്ത  തക്കാളിയുടെ നിറം….. വയസ് 60  കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, നാട്ടിലെ […]

Continue reading