ഭാര്യയും ഭർത്താവും (rishi-kambi jokes)

ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണക്കത്തിലായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരു കട്ടിലിൽ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.  കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഭർത്താവു : വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി അലക്കട്ടെ ?(കളിക്കട്ടേ ) Bharya: കറണ്ടില്ല (മൂഡില്ല ) കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ : അലക്കിക്കൊ ഭർത്താവു : കറണ്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ടലക്കി. എങ്ങനെ ?

Continue reading