ഹൌസ് വൈഫ്‌ 5 [കുട്ടപ്പൻ]

ഹൌസ് വൈഫ് 5 House Wife Part 5 | Author : Kuttappan Previous Part | www.kambistories.com   ബെറ്റിയുടെ    ആഗ്രഹം   പോലെ               ആണെങ്കിലും        മീശ    ഉള്ള    പ്രിൻസ്       മമ്മി     സാവിത്രിയെ       വല്ലാതെ     അസ്വസ്ഥയാക്കി… ആ     നെഞ്ചിലെ    പൂടയും            […]

Continue reading

ഹൌസ് വൈഫ്‌ 4 [കുട്ടപ്പൻ]

ഹൌസ് വൈഫ് 4 House Wife Part 4 | Author : Kuttappan Previous Part | www.kambistories.com ഇനി   അങ്ങോട്ട്‌   വളരെ   കരുതണമെന്നും      ശാരീരിക     ബന്ധം    പാടില്ലെന്നും    ഡോക്ടർ    പറഞ്ഞത്   കേട്ട്    ചാർളി      സാവിത്രിയെ     ദയനീയമായി     നോക്കി…,, ഒരുപാട്     അർത്ഥങ്ങൾ    ഉള്ള   ഒരു   നോട്ടം… എന്നാൽ,   അതിലേറെ    ആയിരുന്നു,    സാവിത്രിയുടെ    ഉള്ളം  […]

Continue reading