രതിക്രീഡ [AKH]

രതിക്രീഡ (ചെറു കള്ളവെടി ) Agamyagamanam bY AKH “”F´m C{S…tW^w sskNn]Sv… “” kmSn Sp_¶p AN¯p N]_n] bmsX H^p t_mhv ssWäv {ZÊv– C«v bq©n^n¨p sNm*v AkÄ AksW k^tkäp… “”H^p c¦vg³ D*m]n^p¶p ASp Njnªp k¶t¸mÄ hf]w sskNn…”” AkapsX tImUy¯nWv D¯^w b_ªp sNm*v Ak³ AkapsX AXpt¯¡v sI¶p. … “”F{S tW^w B]n Mm³ Nm¯n^n¡\Sv,, CknsX FÃmk^pw D_§n… “” “” thm_n […]

Continue reading

LIC ഏജന്റ് ഗീതയുടെ കള്ളവെടി – 2

  LIC ഏജന്റ് ഗീതയുടെ കള്ളവെടി – 2 LIC Agent Geethayude Kallavedi PART-02 bY SiDDHU@kambimaman.net ആദ്യ ഭാഗത്തിന് തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് വീണ്ടും എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച കൊണ്ട് തുടരട്ടെ.. ഗീതയുടെ കഥ തുടരുന്നു. ——ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാത്തവര്‍ ദയവായി PART-01 ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വായിച്ചിട്ട് തുടരുക  അവൻ ഫോൺ വെച്ച് കാത്തിരുന്നു. സമയം 12.30 ആയപ്പോ ഗീത വിളിച്ചു.. “ഡാ.. ഞാൻ […]

Continue reading