കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുണ്ടി

കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുണ്ടി kalikkan pattiya kundi bY Kamakumaran (പുതിയ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് പ്രചോദനം ആകാന്‍ കമ്പികുട്ടന്‍ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഈ ചെറുകഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ചെറിയ ഇടവേളകളില്‍) ഹലേ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റ് ഉൺടെൻഗ്ഗിൽ കഷ്മികുക.കഥയിലേക് വരാം എൻെറ പേരു പറയുൻനില്ല എൻെറ വീടിൻെറ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേഛിയുമായി ബൻധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ണാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ചേഛീടെ പേരു ഗൗരി എന്റെ തെട്ട അടുത്ത വീടു തന്നെയാണ് ചേഛീടെം വീട്.ഭർത്താവും […]

Continue reading