ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി [JOSEPH BABE]

ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി DOCTOR AUNTYUDE PARTY BY JOSEPH BABE N`ym\w Njn]p¶SnWp fpt¶ Ss¶ H^p Nan F¦n`pw H¸n¡\w F¶v B{Pin¡p¶ C¶s¯ ]pkS`fp_]n sb« In`^n H^mÄ B\v MmWpw. Unkyt{bfw F¶ tNm¬shbvän H¶pw FWn¡v knlzmhw CÃ.shN-vhv FN-vhvbo^n]³hv sI¿m³ tk*n B\v Mm³ H^p¯ns] t{bfn¨Sv. AkÄ Bt\ B Nm^yw b_]pt¼m kng]w fmäpw. A§sW BsN fq©n Np¯n C^n¡p¶ AkØ. Mm³ b_]m³ […]

Continue reading