ഭർത്താവിനെ ആദ്യമായി വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ 2 [ജോണിക്കുട്ടൻ]

ഭർത്താവിനെ ആദ്യമായി വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ 2 Bharthavinte Adyamayi Vanchichappol Part 2 | Author : Johykuttan [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരേ…, ആദ്യമായി ഞാൻ പറയട്ടെ…. ഇത് ഞാൻ തൊട്ടുമുൻപ് എഴുതിയ കഥയുടെ ബാക്കിയാണ്. പക്ഷേ ആ ഭാഗം മുഴുവനായി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്റെ കുറച്ചു സംഭാവനയും ഉണ്ട്.   ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂവിറ്റി കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട… മുൻപ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കി […]

Continue reading

ഭർത്താവിനെ ആദ്യമായി വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ [ജോണിക്കുട്ടൻ]

ഭർത്താവിനെ ആദ്യമായി വഞ്ചിച്ചപ്പോൾ Bharthavine Adyamayi Vanchichappol | Author : Johykuttan   ഇതു Reader എന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം എഴുതുന്ന മറ്റൊരു വിവർത്തന കഥയാണ്. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലും കാണാൻ കിട്ടില്ല. ഇനി എന്റെ അറിവിന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറം എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടാൻ മടിക്കേണ്ട… ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും വളരെ സ്നേഹമുള്ള ദമ്പതികളാണ്; ഞങ്ങൾ മെയിഡ് ഫോർ ഈച്ച് അദർ ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ […]

Continue reading