അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 3

അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 3 Ayalkkari Jisha Chechi 3 bY Manu | PREVIOUS Mm³ ASp b_ªSpw tI¨ns]m¶v sM«n. tI¨n: Culz^m Fs¶ knIm^nt¨m? WnW¡nsS´nsâ hqt¡Xm. ky¯ns¡«k³. Mm³ F´m]n«pw Wnsâ A½t]mXp b_ªp sNmXp¡pw. gotd¨n A_n]s« Wnsâ Nans]ms¡ Mm³: ISn¡tà tI¨n. A½ A_nª Fs¶ sNmÃpw.hSyfm]n«pw Mm³ CWn sI¿nÃ.thm_n tI¨n.FW¡v tI¨n]psX Nms`ms¡ Nm\pt¼m sbm´pw.bns¶ FW¡v ssN sNm*v B¡mSn^n¡m³ bänÃ. tI¨n […]

Continue reading