തട്ടത്തിനുള്ളിലെ കാമം [ജെസ്സി പിങ്ക്മാൻ]

തട്ടത്തിനുള്ളിലെ കാമം Thattathinullile Kaamam | Author : Jessy Pinkman നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, അതിൽ പലതും നമ്മൾ മറന്നുപോകാറുമുണ്ട്, എന്നാൽ ചിലത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിക്കും, ചിലപ്പോ ചിലരുടെ മരണങ്ങൾ ആകാം, ജനനങ്ങൾ ആകാം അല്ലങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നാന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചിലരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും ആകാം. എന്റെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു, എന്റെ 20മത്തെ വയസ്സിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട്. ഞാൻ […]

Continue reading