കാമമോഹിതാംഗന 1 [Jayasree Kavil]

കാമമോഹിതാംഗന 1 Kaamamohithanga | Author : Jayasree Kavil   കുളപ്പടവിലിരുന്നു കാൽനഖങ്ങൾക്കിടയിലെ ചെളി അറ്റം കൂർത്താരു പച്ചീർക്കിൽകൊണ്ടു കുത്തിക്കളയുന്നതിനിടയിലാണു ഞാൻ അമ്പിളിയോടെ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം ഓർത്തത്. അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കുളത്തിൽ കിടന്നു നീന്തിത്തുടിക്കുകയാണു. ചോവത്തിപ്പെണ്ണുങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം മറപ്പുരയിലേക്ക് സോപ്പ് തേക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവളുമാരെത്തുന്നതിനു മുന്നേ ചോദിക്കണം. മറ്റൊന്നുമല്ല ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം. ഉച്ചയ്ക്ക് കോളേജിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണു.   അതൊരൽപ്പം അശ്ലീലമാണെന്നൊരു തോന്നലുള്ളതു കൊണ്ടാണ്. ഊണു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡിപാർട്ട്മെൻറിലെ കവിതയെ കാണാൻ വേണ്ടി […]

Continue reading