എന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മച്ചി [Jangooo]

എന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മച്ചി Ente Swantham Ummachi | Author : Jangoo ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ്… ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ കഥ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്.. എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.. തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഉണ്ടാകും.. അത് മനസ്സിലക്കി അടുത്തത് നന്നാക്കാൻ ശ്രെമിക്കാം.. അപ്പോ തുടങ്ങാം ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും.. എന്റെ ഭാവനയിൽ ഉള്ളതുമായത്.. നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എന്റെ ഉമ്മച്ചിയെ എന്റേത് ആക്കി മാറ്റിയ കഥയാണ്.. അപ്പോ കഥയിലേക്ക് വരാം.. ഞാൻ ഷാഹിൻ 19 […]

Continue reading