അഖിൽ… അഖില 1 [Ez De]

അഖിൽ… അഖില 1 Akhil Akhila Part 1 | Author : Ez De “അഖി …എടി അഖി…”   അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിയുള്ള വിളി. അത് സ്ഥിരം കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പറ്റാറില്ല.അവൾ എന്നുദ്ദേശിച്ചത് അഖില. കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസുക്കാരനും കോടീശ്വരനുമായ വിശ്വനാഥന്റെ പുത്രി. പിന്നെയുള്ളത് ഒരു പുത്രൻ അഖിൽ. ഇരുവരും ഇരട്ടകളാണ്. അഖിൽ…അഖില.വയസ്സ് ഇരുപത്തിമൂന്ന്. വിശ്വനാഥന്റെ ഷെയറിൽ ഉള്ള പ്രമുഖകോളേജിൽ ഫൈനൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ആണ് അഖില പഠിക്കുന്നത്. അഖിൽ എം ബി […]

Continue reading