ഉമ്മാന്‍റെ ഷെഡിയിൽ നിന്നും കാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം ഭാഗം 3

ഉമ്മാന്റെ ഷെഡിയിൽ നിന്നും കാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം ഭാഗം 3 By: Nihal ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ പൂറിലേക് അല്ല കാട്ടിലേക്കു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ ഊരി എനിലേക് നീട്ടിയ ഷെഡിയുടെ മണം . അത് എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു ഞാൻ അത് വാങ്ങി മുഖത്തു വച്ച് ഉരച്ചു ആ മണം സ്വര്ഗാനുഭൂതി ആയിരുന്നു . ഞാൻ ഒരു പ്രാന്തൻ പോലെ അതു മുഖത്തു ഉരച്ചും മണപ്പിച്ചും നക്കിയും കടിച്ചുവലിച്ചു . ummante shaddiyilninnum kattilekkulla dhooram kamikatha

Continue reading