കളി കണ്ട ഭാഗ്യം കളിയ്ക്കാൻ പറ്റി 1

കളി കണ്ട ഭാഗ്യം കളിയ്ക്കാൻ പറ്റി 1 KALI KANDA BHAGYAM KALIKKAN PATTI BY KAKKA POOCHA   Mm³ K³kÀ (Im¨p ) F¶v FÃmk^pw knan¡pw. Mm³ 10Sv kt^w bYn¨Sv Updm]n`m]n^p¶p D¸ D½ AknsX]m\v Wm«n f`¸p_¯m\v koXv FWn¡v H^p C¯m¯ (KmWn]) ]pw D*v. D¸]pw D½]pw sh¸t_äZv B\v Wn]fb^m]n bn^nªn«nà bs£ D¸m¡v tks_ H^p hv{So]pfm]n Ct¸mÄ dÔw D*v AtStbms` Ss¶ […]

Continue reading