ഉപ്പ് മീറ്റ്‌റോളും മുകളക് സമോസയും 4 [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

ഉപ്പ് മീറ്റ്‌റോളും മുളക് സമോസയും 4 Uppu Meetrollum Mulaku Samosayum Part 4 | Author : Pamman Junior | Previous Part ഷീലുവിന്റെ മനസ്സില്‍ അന്ന് ഭര്‍ത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ ഫാസിയില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായ അനുഭവം ആണ് ഓടിയെത്തിയത്. താന്‍ ഗര്‍ഭിണി ആയിരുന്നിട്ടു കൂടി ഫാസിക്ക് അയാളുടെ കണ്‍ട്രോള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. പിന്നില്‍ വന്ന് മുട്ടിയ അയാളുടെ ലിംഗത്തിന്റെ മുഴുപ്പും നീളവും മനസ്സിലാക്കിയ താന്‍ ഫാസിക്ക് മുന്നില്‍ സ്വയം സമര്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ‘ജനലിലൂടെ നോക്കിക്കോ ഷീലൂ ഗേറ്റ് […]

Continue reading

ഉപ്പ് മീറ്റ്‌റോളും മുകളക് സമോസയും 3 [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

ഉപ്പ് മീറ്റ്‌റോളും മുളക് സമോസയും 2 Uppu Meetrollum Mulaku Samosayum Part 2 | Author : Pamman Junior | Previous Part   വരദയമ്മൂമ്മ കുളിക്കുമ്പോള്‍ മുലക്കച്ച കെട്ടിയേ കുളിക്കുകയുള്ളു. പണ്ടേയുള്ള ശീലമാണ്. പണ്ട് തൊടിയിലെ കുളത്തില്‍ കുളിക്കുമ്പോള്‍ മുതലെ ഇങ്ങനെയാണ്. ആ ശീലം ഇന്നും തുടരുന്നു. വീട്ടില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഷഡ്ഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലവും ഇല്ല. അതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കുളിക്കുമ്പോള്‍ ആകെയുള്ളത് ഈരേഴന്‍ തോര്‍ത്ത് മാത്രമാണ്. അതിങ്ങനെ അറുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിലും സ്‌മൈലി ബോള്‍ […]

Continue reading

ഉപ്പ് മീറ്റ്‌റോളും മുകളക് സമോസയും 2 [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

ഉപ്പ് മീറ്റ്‌റോളും മുളക് സമോസയും 2 Uppu Meetrollum Mulaku Samosayum Part 2 | Author : Pamman Junior | Previous Part   കാക്കകളുടെ കരച്ചില്‍. ചില്ല് ജനാലയിലൂടെ നേര്‍ത്ത വെളിച്ചം അകത്തേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ. ജിഷ്ണുവിന്റെ മീറ്റ് റോള്‍ വല്ലാതെ വിജ്രംഭിച്ചു. ഷീലു അമ്മയുടെ സീല്‍ക്കാരം കേട്ട് ഉണര്‍ന്ന അവന്‍ പഴയ മോഡലിലെ അഴികളുള്ള കതകിന്റെ വിടവിലൂടെ കണ്ട കാഴ്ച വീണ്ടും അയവിറക്കി. മാംസളമായ തുടകള്‍ രണ്ടും അകത്തി കാലുകള്‍ രണ്ടും അച്ഛന്‍ […]

Continue reading

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 3 [ഹീറോ]

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 3 Ettathiyammayude Njayarazhcha Part 3 bY HeRo   ‘tSäpNpä§Ä Nm«nS¶ FÃm hpir¯p¡Ä¡pw Wµn Mm³ hpO¯nsâ Gjmw hzÀ¤w N*p tlgw tUkn N«n`n Wn¶pw FjptWäp Ft¶ tWm¡n H¶p In^n¨p Ajnªp ko\ tUkn]psX khv{S§Ä FXp¯v V^n¡pkm³ SpX§o MmWpw Fjpt¶äp ASnWv tlgw tUkns] F¶nt`¡v bnXn¨Xp¸n¨p B tIm^¨p*pNÄ Mm³ km]n`m¡n Wp\ªp “” knXv hKp… “” tUkn F¶n Wn¶pw […]

Continue reading

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 2 [ഹീറോ]

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 2 Ettathiyammayude Njayarazhcha Part 2 bY HeRo   tUkns] N*n«v NXn¨p Sn¶m³ B\v FWn¡v tSm¶n]Sv H^p N_p¸vhm^n]pw AtS Wn_¯n`pÅ »uhpfm]n^p¶p tUkn]psX tkgw tUkns] N*t¸mįs¶ AÑWpw A½]v¡pw kas^ ht´mgfm]n Gäkpw ht´mgw B]Sv FWn¡m]n^p¶p tUkn N*pXsW Mm³ dm¯v_qfnt`¡v HmXn tUkn]psX B Wn¸p*v F³s_ hÀÆ Wn]{´\wsSän tbm]n^p¶p Mm³ Fsâ Np«sW skan]n FXp¯p tUkns] fWÊnt`mÀ{¯p km\w hfÀ¸n¨p […]

Continue reading

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 1 [ഹീറോ]

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 1 Ettathiyammayude Njayarazhcha Part 1bY HeRo   Zm hKp …..hKp…… Fjpt¶Â¡v A½ Ft¶ Np`p¡n knan¨p Mm³ fWÊnà fWthmsX F\oäp “”F´v D_¡ CSv sb«¶v s_Zn]m¡v Wfp¡v F_\mNpaw ks^ tbmN\w”” A½ Ft¶ bnXn¨v Fjpt¶Â¸n¨SnWv tlgw b_ªp “” H^p Mm]_mjn¨ B]n sNm*v D_§mWpw h½Sn¡ntà F´nWm Ct¸m F_\mNpa¯v tbms\”” Mm³ tUgyw hin¡WmkmsS tImUn¨p “”tfmsW C¶v G«Wv sb®p […]

Continue reading

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 7 [ ഹീറോ ]

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  7 Kambi Kathakal Hariyude Avadhikkalam Part 7 bY HERO CLICK READ PREVIOUS PART ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 6 [ ഹീറോ ] 513 ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 5 [ ഹീറോ] 819 ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 4 [ ഹീറോ] 892 ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  3 [ഹീറോ] 782 ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  2 [ഹീറോ] 304 ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം [ഹീറോ] 379   tNm\n§v sdÃnsâ lÐw Fsâ NmSn fpj§n bt£ WoW Fsâ S` AkapsX bqänt`¡v […]

Continue reading

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 6 [ ഹീറോ ]

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  6 Kambi Kathakal Hariyude Avadhikkalam Part 6 bY HERO CLICK READ PREVIOUS PART Mm³ Akan `]n¨v A§sW C^n¶p At¸mj\v Fsâ fWÊn fmfn]psX HmÀfNÄ NX¶p k¶Sv Mm³ sb«¶v Fsâ In´]n Wn¶pw D\À¶p Fsâ fWÊn AX¡mWmNm¯ h¦Xw A`]Xn¨p “”i^n Wo F´m Bt`m¨n¡p¶Sv “” sI_n]¨sâ km¡p am \v Ft¶ Sn^n¨v sNm*pk¶Sv “” H¶pfnà sI_n]¨m”” Mm³ h¦Xw […]

Continue reading

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 5 [ ഹീറോ]

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  5 Kambi Kathakal Hariyude Avadhikkalam Part 5 bY HERO CLICK READ PREVIOUS PART     fmfn sfsà Fsâ tUi¯v Wn¶pw Fjpt¶äp Ajnª fmfn]psX S`fpXn km^ns¡«nsk¨p MmWpw Wn`¯v Wn¶pw Fjpt¶äp tlgw fmfn Fsâ `p¦ns]Xp¯v Wn`¯v Wn¶pw Fsâ tWs^ Wo«n Mm³ ASv km§n DXp¯p fmfn fmfn]psX hm^n]pw dukvhpw N¿ns`Xp¯p “”W½p¡v tbmNmw “” kn_¡p¶ lЯn fmfns]t¶mXv […]

Continue reading

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം 4 [ ഹീറോ]

ഹരിയുടെ അവധിക്കാലം  4 Kambi Kathakal Hariyude Avadhikkalam Part 4 bY HERO CLICK READ PREVIOUS PART   bp_¯v fj SNÀ¯p sNm*n^n¡p¶p Hms^m sh¡âpw Njn]pt´m_pw Fsâ I¦nXn¸v NqXn¡qXn k¶p FWn¡v sSm*]n Wn¶pw Bim^w C_ §mSSv tbms` tSm¶n Mm³ H^p ^oSn]n Bim^w Njn¨v SoÀ¯v Fjp tssWäv tbm]n ssNNjpNn Mm³ ko*pw thmc]n k¶n^p¶p “” tIm_v fSn ]m]n^pt¶m tfmsW”” A½p […]

Continue reading