ഹരിയുടെ ജീവിതം [ഹരികുട്ടൻ]

ഹരിയുടെ ജീവിതം Hariyude Jeevitham | Author : Harikuttan   ഈ കഥ മുൻപ് ഞാൻ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താ കഥയാണ് 4 പാർട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ എഴുതാൻ സമയം ലഭിക്കാതായി പിന്നെ കുറെ കാലം കമ്പിക്കുട്ടന്റെ സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ ആയി തുടർന്നുപോന്നു എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തു ഞാൻ തുടങ്ങി വച്ച എന്റെ അനുഭവ കഥ മുഴുമിപ്പിക്കണം എന്ന തോന്നൽ വല്ലാതെ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ടും ഞാൻ അതിനെ മൈൻഡ് […]

Continue reading