അനിത ഹരികുമാർ നൽകിയ മധുരകൽക്കണ്ടം 2

അനിത ഹരികുമാർ നൽകിയ മധുരകൽക്കണ്ടം 2 ANITHA HARIKUMAR NALKIYA MADHURAKALKKANDAM 2 BY DEVAJITH PREVIOUSE PART AkapsX BWµ`i^n]n fp_n]n F§pw {bN¼Ww tbms` A`]Xn¨p . Mm³ AkapsX Np*n]psX Uzm^w BÀ¯nt]msX W¡n SpX¨p ! thm¸nsâ f\kpw AkapsX A¸¯n Wn¶pw H`n¨n_§n] tSWnsâ ^pIn]pw NqXn Fsâ WmknsW km^n¸p\À¶p – AkapsX Nm ^*pw Mm³ fp_ps¡ bnXn¨p ; F¶n«p WmWvhns] bSns] fpNant`¡v sbm¡n […]

Continue reading