ഷുക്കൂറിന്റെ പൂറുള്ള ഹൂറികൾ

ഷുക്കൂറിന്റെ പൂറുള്ള ഹൂറികൾ SHUKKOORINTE POORULLA HOORIKAL BY SHUKKOOR   Mm³ KWn¨p kaÀ¶Sv f`¸p_¯p H^p k`n] S_km«n`m\v Fsâ tb^v gp¡qÀ Cs¸m Fsâ NqsX fq¯ sb§apw (30) D½msâ AWn]¯n (40)]pw D½p½]pw (70 ) B\]n«v Mm³ fm{Sw koXv b\n¡v AN¯pw bp_¯pfm]n 4 sb®p§Ä D*v. Fsâ D¸ H^p AbNX¯n f^n¨p f^n¨Sà sNm¶Sm ASnWp tlgw D½s] boZn¸n¨p Wln¸n¨p D½ BßiSy […]

Continue reading