യാത്രയിൽ കിട്ടിയ സുന്ദരി 2

യാത്രയിൽ കിട്ടിയ സുന്ദരി YATHRAYIL KITTIYA SWAPNACHECHI BY GOPI | Previous Parts   ഒരാഴ്ച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ കടന്നു പോയി. എനിക്ക് ചേച്ചിയെ ഒന്നു കൂടി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ജോലിത്തിരക്കു കാരണം സമയം ഒത്തു വന്നില്ല. അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ച് ഫ്ലാറ്റിലെത്താൻ രാത്രിയാകുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വന്നെത്തി. എനിക്ക് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ശനിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രമാണ് അവധി. അന്ന് അവധിയായിരുന്നു. രാവിലെ സജീവ് ചേട്ടന്റെ ഫോൺകോൾ. മൂപ്പർക്ക് ചില ഷെയർ നിക്ഷേപങ്ങൾ എല്ലാം […]

Continue reading