ഏട്ടത്തി ചാരുപ്രിയ അച്ഛനാങ്ങളമാരുടെ കാമപ്രിയ 1 [Ganga Menon]

 ഏട്ടത്തി  ചാരുപ്രിയ   അച്ഛനാങ്ങളമാരുടെ  കാമപ്രിയ              [Remastered]  [Ganga Menon] [1] Ettathi charupriya achanaangalamaarude kamapriya  [1]   ചാരുപ്രിയ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇവിടെ കേവലം ഒരു വെടി എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ വായനക്കാർ കാണരുത്.. അവളുടെ ജീവതത്തിൽ ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതുമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു suspense thriller ആണ് ഈ കഥ.. മഹാദേവൻ എന്ന writer പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോയ ഈ കഥ ഞാൻ Remastered version എന്ന രൂപത്തിൽ വീണ്ടും അടിമുടി […]

Continue reading