🔴രാധികയും മകനദിയും [FANTACY KING]

രാധികയും മകനദിയും Radhikayum Makananadiyum | Author : Fantacy King   എല്ലാവര്കും എന്റെ നമസ്കാരം എന്റെ ആദ്യം കഥയായ നന്ദു w/o ശ്രുതി ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോര്ടിനു ഹൃദയത്തിന്റ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപെടുത്തുന്നു എന്റെ ഇ കഥക്കും ഞാൻ ആ സപ്പോർട്ട് പ്രേതിഷിക്കുനുഎന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തംFantacy king NB:ഇ കഥയൊരു നിഷിദ്ധസംഗമ കഥ ആണ് ദയവായി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇതു വായിക്കരുത് ഇ കഥ രാധികയുടെയും അവളുടെ മകൻ ഉണ്ണിയുടെയുമാണ് നമുക് അവരെ […]

Continue reading