ഡാഡീസ് ഗേൾ💋[മോളച്ചൻ]

ഡാഡീസ് ഗേൾ Dadys Girl | Molachan   ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂയർ… കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കു ശേഷം എന്റെ ഒരു പഴയ കഥയുടെ (അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും)  ഇതിന്റെ പുതിയ വെർഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്.. ഇതിൽ വേറെ രണ്ടു കഥാപാത്ര കൾകൂടി വരുന്നുണ്ട്..   (മുന്നറിയിപ്പ് ഇതു വെറും സാങ്കല്പികം മാത്രം)… https://www.linkpicture.com/view.php?img=LPic61d0b492e634a1112140918   ..ഡാഡീസ് ഗേൾ💋..     നമ്മുടെ പഴയ കഥാപാത്രങ്ങളായ ഹരിയുടെയും നിഷമോളുടെയും കളികൾ ‘അമ്മ അറിയാതെ പിന്നെയും ഇടക്കെല്ലാം നടന്നിരുന്നു… […]

Continue reading