പ്രണയാരതി [ഏട്ടൻ]

പ്രണയാരതി Pranayarathi | Author : Ettan   എൻറെ ആരതി. സുന്ദരിയാണ്. എൻറെ കാമുകിയാണ്. കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ നാല് വർഷത്തെ പ്രണയം. തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇത് വരെ തേപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രണയം. അവൾ അത്രയും ശരീര തുടിപ്പോ, അധിക സൗന്ദര്യമോ ഉള്ളവൾ അല്ല. എന്നാൽ, സൗന്ദര്യം ഇണങ്ങിയ ശരീരം. വെളുത്ത നിറം. എൻറെ മാലാഖ. ഞങ്ങൾ ഒരേ ബാച്ച് ആയിരുന്നു. മൂന്നു വർഷക്കാലത്തെ കലാലയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ട്. ഇനിയിപ്പോ താൻ […]

Continue reading