ഇരുമുഖി 23 [Hunt]

ഇരുമുഖി 3 Erumukhi Part 3 bY Hunt Click here to read Malayalam Kambikatha Erumukhi All parts     A`vbw sskNn]Sn Fsâ {bn] km]W¡mt^mXv £f tImUn¡p¶p ..Wn§apsX hz´w i*v… Wm`pNm`n NqSnSpa]pw Nm\n¨n^n¡p¶ A½s] N*t¸mÄ AkWv hin¡kp¶Sn`pw A¸p_w B]n^p¶p ASv …Nm^\w NqSn¯pa A½]psX Bs\¦n`pw Nm\n¨Sv Np*n Asà ,Wà sW]v¡«n tbm`pÅ Np*n..l^o^w A`vbw SaÀs¶¦n`pw fWÊv ko*pw A½¡v tk*n […]

Continue reading