ഇലക്ട്റീഷ്യന് ചേട്ടനും ഞാനും 1 [Erulokan]

ഇലക്ട്റീഷ്യന് ചേട്ടനും ഞാനും 1 Electrian chettanum njaanum Part 1 | Author : Erulokan   എന്റെ പേര്‌ നിഖില്‍. ഞാൻ 10 ആം ക്ലാസ് ഇല്‍ ആണ്‌ . എനിക്ക് 8 ആം ക്ലാസ് ഇല്‍ ക്കെ നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ട് മുലയും. അത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നത് നിമിത്തം ഞാൻ വണ്ണം കുറക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 10 ആം ക്ലാസ്യ ആയപ്പോ ഞാൻ നന്നായി മെലിഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്റെ […]

Continue reading