എന്റെ അനിയത്തിയുടെ പൂറു പിഓ

എന്റെ അനിയത്തിയുടെ പൂറു പിഓ Ente Aniyathiyude Poor PO   AWn]¯n]psX bq_p sbmanª NT. Mm³ dnsXNv bYn¡p¶ hf]w..AkÄ +2Njnªp ko«n C^n¡p¶p .At¸mjm\v AkapsX tchvdp¡n H^p sftÊKv k^p¶Sv.Aksa hnWnf]n FXp¡mw F¶v b_ªp.AkÄ¡v Wà hnWnf N¼w Bt\.A¶v Ss¶ B Nm^yw AkÄ Ft¶mXv k¶p b_ªp Nm^\w Mm³ fm{Stf Aksa FÃmNm^y¯n`pw ht¸mÀ«v sI]pN]pÅ. At¸mÄ Ss¶ AkÄ sftÊKpw Nm\n¨p S¶p.At¸mÄ Mm³ […]

Continue reading

എന്‍റെ അനിയത്തി

എന്‍റെ അനിയത്തി Ente Aniyathi എന്റെ അനിയത്തി ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്തു വര്ഷം മുൻപ് നടന്ന സംഭവമാണ്. ഞാൻ വിവാഹിതനും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമാണ്. എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിനു എത്തിയതാണ്. ഇവൾ ഒരു ഉഗ്രൻ ചരക്കാണ്. എന്റെ കല്യാണം മുതൽ അവളിൽ എനിക്ക് ഒരു കണ്ണുണ്ട്. ഒത്ത ശരീരം. കൂര്തിരിക്കുന്ന മുലകൾ. തൂവെള്ള നിറം. ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ. മുല തള്ളി നിൽക്കുന്ന അത്രയും പുറകോട്ടു തള്ളി […]

Continue reading