എന്റെ സ്വന്തം മീനുട്ടി 1 [Dragon]

എന്റെ സ്വന്തം മീനുട്ടി 1 Ente Swantham Meenutty Part 1 | Author : Dragon   ഹായ്, ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള ആക്രഹം ആയിരുന്നു ഒരു കഥ എഴുതണം എന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രേമിച്ചു നോക്കുകയാണ്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ  കമെന്റിലൂടെ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടികാണിച്ചു തരുമെന്ന് പ്രേതീക്ഷിക്കുന്നു.എന്നാ കഥയിലോട്ട് കടക്കാം. ഒരു പ്രണയ കഥ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പി പതിയെ വരുകയുള്ളു. എന്റെ പേര് സൂരജ്. ഞാൻ എറണാകുളതുള്ള ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിൽ […]

Continue reading