പുഴയും കുളവും അലക്കുകല്ലും മലാഘമാരും 1 [Dinesh kumar]

പുഴയും കുളവും അലക്കുകല്ലും മലാഘമാരും 1 Puzhayum Kulavum Alakkukallum Malakhamaarum Part 1 | Author : Dinesh Kumar ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കുറച്ചു സംഭവങ്ങളാണ് . ആദ്യത്തെ കഥ ആയതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ എന്റെ പ്ലസ് വന് കാലം മുതൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രദാന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കുറച്ചു താമസം ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാലും ഇതിൽ ഗെയും, ഇന്സസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് . എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു വായിക്കുമല്ലോ?, […]

Continue reading