അമ്മമൃതം [Dillu]

അമ്മമൃതം Ammamrutham | Author : Dillu ഈ കഥ നടക്കുന്നത് 1990 കളിലാണ് ആ കാലഘട്ടം മനസ്സിൽ വച്ചാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത്. എന്റെ പേര് മോഹൻ കുമാർ, വയസ്സ് 19, വീട്ടിൽ അമ്മ സുമിത്ര (46 വയസ്), അച്ഛൻ നകുലൻ (47 വയസ്സ്), അനിയത്തി സുനി മോൾ (18 വയസ്സ്) എന്നിവർ ആണുഉള്ളത്, അച്ഛൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ കാര്യസ്‌ഥൻ ആയിരുന്നു, മുതലാളി ഇല്ലാത്ത സമയത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത്ര വിശ്വസ്‌ഥൻ, എന്റെ അമ്മ ഒരു […]

Continue reading