ട്രിപ്പിള്‍ തായമ്പക [Pamman Junior]

ട്രിപ്പിള്‍ തായമ്പക Triple Thayambaka | Author : Pamman Junior   ഇത് എന്റെ സ്വവർഗാനുരാകികൾ ആയ കസിൻസ്ന്റെ കഥയാണ്. അവരുടെ പ്രണയവും തമ്മിൽ രസിപ്പിക്കലും. എന്റെ മൂത്ത കസിൻ അർച്ചന, ഇളയത് അപർണ. ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ സമ്മർ ഹോളിടെയ്ക്ക് കൂടും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിയും, ഇത് കുട്ടികാലം മുതലേയുള്ള ശീലമാണ്. അർച്ചനയ്ക്ക് 23, അപർണയ്ക്ക് 21, എനിക്ക് 18 വയസ്സും.അർച്ചനയ്ക്ക് വലിയ […]

Continue reading