എൻറെ ഭീവി ഷാഹിന [Naseef]

എൻറെ ഭീവി ഷാഹിന Ente Bheevi Shahina | Author : Naseef ഇത് എൻറെ ആദ്യ കഥ ആണ് .മന്ദൻ രാജ യെയും രേഖ മാസ്റ്റർ എല്ലാവരെയും നമിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ കഥ തുടങ്ങുന്നു .എനിക്ക് എഴുതി പരിചയം ഒന്നും ഇല്ല.എന്നാലും ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ഞാൻ എഴുതുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷക്കുന്നു.kambimaman എന്റെ ഈ ചെറു കഥ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻറെ പേര് നസീഫ് .ഞാൻ ഒരു പ്രവാസി ആണ് .നീണ്ട 5 […]

Continue reading