എന്റെ മോഹങ്ങൾ [Sam]

എന്റെ മോഹങ്ങൾ Ente Mohangal | Author : SAM ഞാൻ രാജീവ് 34 വയസ് കൊച്ചിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റാണ് എന്റെ ഭാര്യ രമ്യ 30 വയസ എന്റെ മനേജറുമായി (പേര് കുമാർ ) ഞാൻ നല്ല അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു കാരണം ,അയാളെ കൊച്ചി മുഴുവൻ പരിചയപെടുത്തിയത് ഞാനായിരുന്നു മാനേജർക്ക് പ്രായം 45 .നല്ല ഉറച്ച ശരീരം കയ്യിലും നെഞ്ചിലും നിറയെ രോമം , ഭാര്യ (പേര് വീണ ) ട്രിവണ്ടർതാണ് ,വീക്കിലി മാത്രമേ കുമാർ ട്രിവാൻഡ്രം പോകൂ … […]

Continue reading