ചോക്ലേറ്റ് കമ്പനി [Amal Srk]

ചോക്ലേറ്റ് കമ്പനി Chocolate Company | Author : Amal Srk   കാരിയറിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള കഥ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപെടുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഞാൻ ഈ കഥയിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒര് എഴുത്ത് കാരണാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ കഥ വായനക്കാർ ഉൾകൊള്ളുമോന്ന് പറയാനാവില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വായനക്കാർക്കും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചേരുവകളോടെയാണ് ഞാൻ ഈ […]

Continue reading