സുമതിയും ലേഖയും [റീലോഡഡ്] [chitra lekha]

സുമതിയും ലേഖയും (രാജനും സുമയും ) റീലോഡഡ് Sumathiyum Lekhayum [Rajanum Sumayum Reloaded | Author : chitra lekha   സുമതി ജയയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയ സമയം അവരുടെ വീടിനു പുറത്തേക്കു ഒരു കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു.. അതിനുള്ളിൽ നിന്നും രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ അവളെ ഒന്നു രൂക്ഷമായി നോക്കിയ ശേഷം ആ കാർ അവിടെ നിന്നും റോഡിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോയി..   സുമ വീട്ടിൽ കയറിയതും ജയയുടെ ഭർത്താവ് സുകുമാരൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് […]

Continue reading