ചന്ദനമഴ 11 [ ഡിങ്കൻ ]

ചന്ദനമഴ 11 CHANDANAMAZHA PART 11 BY DINKAN || PREVIOUS PARTS   AfrS Wo Ft¸mÄ k¶Sv Wn§av km Sp_¡*m…..Mm³ Mm³ FÃm N*pw AfrS sbm«n sbm«n N^ªp AÀKp³sWm¶v sM«n…. Wn§apw k`n]½]pw NqXn HmÀ¡m³ NqXn k¿…… ASv AfrS” hmiI^yw sNm*v Mm³ sSäpNm^Wm]n Wn§Ä bp^pg·mÀ¡v F´pfmNpw…..Ad²¯n H^p hv{So sSäv sI]v–Sm ASv k`n] bmbfm\tà AfrS Wo lk¯n Np¯sà Mm³ CWn A§sW […]

Continue reading

ചന്ദനമഴ 9 [ ഡിങ്കൻ ]

ചന്ദനമഴ 9 CHANDANAMAZHA PART 9 BY DINKAN || PREVIOUS PARTS AMvK`n]psX knan tN«v AfrS sM«n tbm]n. H«pw hf]w bmjm¡msS Wn`¯p InS_n NnX¶n^p¶ Ssâ hm^n FXp¯\nMv kmSn Sp_¶p tWm¡pt¼mÄ AMvK`n fp¼n fp_n¡pÅn AX¨p C^n¡msS H¶v ^*apw bp_¯p km.. e£\w Njn¡mw FÃmk^pw tfl¡v Ipäp C^n¸p_¸n¨p. e£\w Njn¨p. AfrS _qfns`¡v tbm]n . fm]mkSn e£\w Njn¨v Fjpt¶äp tbmNm³ tW^w Nn^¬ […]

Continue reading

ചന്ദനമഴ 8 [ ഡിങ്കൻ ]

ചന്ദനമഴ 8 CHANDANAMAZHA 8 BY DINKAN || PREVIOUS PART Mm³ N]än]m Npj¸fpÅq…..WnW¡v Sp\n]nÃmsS kÃksâ]pw bnXn¨p sW©¯v N]äp¶SnWp Npj¸fnÃ…… Mm³ N]äns]¦nt`…….ASv Wn§apsX Njnkv tNXm…….. cm…..b¶ tbm`m]Xn tfmsa……Fsâ Njnkv tNtXm……WnW¡v Nm\n¨pS^mXo Fsâ Njnkv…… Nn^¬ AMvK`n]psX Njp¯nWv Np¯n¸nXn¨p fp_n¡pÅnt`¡v SÅn sNm*v tbm]n……sdZv_qfnsâ NSNX¨p Npän]n«p…… AMvK`ns] sdZnt`¡p SÅn]n«p….WnW¡v kÃksâ]pw N]än Nan¸n¡\w Asà bq_ntfmsa…..Wnsâ Nj¸v Mm³ SoÀ¯p S^msfXo….. Wn§Ä kÀgt¨In]psX […]

Continue reading