ദി മിസ്ട്രസ് 18 [Jennifer’s version]

ദി മിസ്ട്രസ് 18 The Misterss Part 18  Jennifer’s version Author : Jennifer | Previous Parts   രാവിലെ ഏറെ വൈകിയാണ് സുധി ഉറക്കമുണർന്നത്. തലേന്ന് എത്ര കളി കളിച്ചെന്ന് അവന് തന്നെ നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് പേരും. അവൻ താൻ പുതച്ചിരുന്ന വെൽവെറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് താഴേക്ക് നീക്കി നോക്കി. അവളെ അവിടെയെങ്ങും കാണുന്നില്ല. “ഇവളിതെവിടെ പോയി?” അവൻ മനസ്സിലോർത്തു. അവൻ പുതപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ആ കിംഗ് സൈസ് കട്ടിലിൽ നിന്നിറങ്ങി. തന്റെ കറുത്ത […]

Continue reading