വൈ : ദി ബിഗിനിങ് 2 [cameron]

വൈ : ദി ബിഗിനിങ് 2 Y:the beginning Part 2 | author : Cameron | Previous Part പ്രിയ വായനക്കാരെ , ആദ്യം തന്ന ഇത്രയും വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു .വൈകാൻ കാരണം ജോലി യോ ആരോഗ്യപ്രശ്നമോ ഒന്നും അല്ല . സത്യം പറഞ്ഞാൽ മടിയായിട്ടാണ് .കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹം പിന്നെ എവിടെവെച്ചോ നഷ്ട്ടപെട്ടു .എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നു . ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു […]

Continue reading

വൈ : ദി ബിഗിനിങ് [cameron]

വൈ : ദി ബിഗിനിങ് Y:the beginning | author : Cameron “ചിക്കൻ ഓർ പാസ്ത ?” “സോറി ? ” “വൂൾഡ് യു ലൈക് ചിക്കൻ ഓർ പാസ്ത ? ” “ഐ വിൽ ഹാവ് ചിക്കൻ .” “എനിതിങ് ടു ഡ്രിങ്ക് മാം?” “വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സോഡാ ഡൂ യു ഹാവ് ?” “കോക്ക് ,ഡൈട് കോക്ക് ,സ്പ്രൈറ്റ് ,ഡോക്ടർ പെപ്പെർ . ” “എ ഡൈട് കോക്ക് ,നോ ഐസ് […]

Continue reading