കൊതറാണി [Bond]

കൊതറാണി Kotharaani | Author : Bond   ഉരുണ്ടു കൊഴുത്ത കൊതത്തിനോട് എനിക്ക് എന്നും പ്രിയം ആയിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരം ആയ ഒരു ഉരുണ്ടു കൊഴുത്ത കൊതത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു. (ഞാൻ കോഴിക്കോടൻ കാക്ക അല്ല എന്നെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട.) ഞാൻ ശരത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. പുഴയും കാടും മലകളും നിറഞ്ഞ […]

Continue reading