നീതു എന്ന മഹാഭാഗ്യം [BLN]

നീതു എന്ന മഹാഭാഗ്യം Neethu Enna Maha Bhagyam | Author : BLN   നടന്നിട്ട്  ഒരുപാട് നാൾ ഒന്നും ആവാത്ത ഒരു സംഭവം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്.അത്കൊണ്ട്  തന്നെ ഇതിനു ഇനി പാർട്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഞാൻ അവളെ എങ്ങനെയാണു കളിക്കാനായി വളച്ചു എടുത്തത് എന്ന് വിവരിച്ചാലാണ് ഇത് പൂർണമാകുക ഒള്ളു. നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്റെ ഓർമയിൽ നിന്നെടുത് എഴുതുന്നു എന്നല്ലാതെ കൂട്ടിച്ചേർകലുകൾ ഒന്നുമില്ല. എന്റെ പേര് പറയേണ്ട ആവിശ്യമില്ല. എനിക്ക്ഈ 22 […]

Continue reading