പണ്ണല്‍സ് ഓഫ് ഇരട്ടക്കുണ്ണന്‍ 2 [പമ്മന്‍ ജൂനിയര്‍]

പണ്ണല്‍സ് ഓഫ് ഇരട്ടക്കുണ്ണന്‍ 2 Pannals Of Erattakunnan Part 2 | Author : Pamman Junior Previous Part ഈ നോവലിന് ആദ്യമിട്ട പേര് ഇരട്ടക്കുണ്ണന്റെ പെണ്ണുങ്ങള്‍ എന്നാണ്. അത് മാറ്റുവാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ആദ്യ പാര്‍ട്ട് അയച്ചപ്പോള്‍ അത് തിരുത്താന്‍ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. തന്മൂലം ഇതിന്റെ ഒന്നാം പാര്‍ട്ടിന്റെ പേര് ഇരട്ടക്കുണ്ണന്റെ പെണ്ണുങ്ങള്‍ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. എനിക്ക് സംഭവിച്ച പിശകില്‍ മാന്യവായനക്കാര്‍ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. പണ്ണല്‍സ് ഓഫ് ഇരട്ടക്കുണ്ണന്‍ എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഇനിയും […]

Continue reading