റുബീന താത്ത

റുബീന താത്ത Rubeena Thatha bY Basil ഞാൻ ബാസിൽ വയസ്സ് 18 വീട് മലപ്പുറം    ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിധത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം ആണ് സംഭവം നടക്കുനത് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ്  ഞാൻ പ്ലസ്‌ വണ്ണിന്   പടിക്കുന്നകാലം   അന്ന് എനിക്ക് വയസ്സ് 17 എനിക്ക് മൂന്നു താത്ത ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു താത്തയുമായി നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നദ്   താത്തയുടെ പേര് റുബീന ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ ആണ്   കഴിഞ്ഞ […]

Continue reading