ദേവൻ ഒരു കാമദേവൻ 2 [ബാഷ]

ദേവൻ ഒരു കാമദേവൻ 2 Devan Oru Kamadevan Part 2 | Author : Basha | Previous Part   ആദ്യ പാർട്ടിന്    ആഗ്രഹിച്ച   പ്രതികരണം     മാന്യ വായനക്കാർ   നല്കിയില്ല.. തുടർന്ന്      വരുന്ന   . പാർട്ടുകൾക്ക്     ആവശ്യമായ      പിന്തുണ      പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..   നേർത്ത    ഒരു    ഇഛാഭംഗത്തോടെയാണ്        മീര         ദേവനെ    […]

Continue reading

ദേവൻ ഒരു കാമദേവൻ [ബാഷ]

ദേവൻ ഒരു കാമദേവൻ Devan Oru Kamadevan | Author : Basha കൊച്ചി        കുണ്ടന്നൂരിൽ      ഒരു  സ്വകാര്യ      സ്ഥാപനത്തിൽ    നിന്നും   കിട്ടിയ      ഓഫർ    സാമാന്യം    ഭേദപ്പെട്ട       ഒന്നായിരുന്നു       എന്നത്      ടെണ്ടർ      പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ   ദേവന്      മനസ്സിലായിരുന്നു ആകെ   12    സ്ഥാപനങ്ങൾ    പങ്കെടുത്ത    […]

Continue reading