ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സ് 1

ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സ് 1 Banglore Days Part 1 Author : കുട്ടേട്ടൻ   ദിവ്യ അജു ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരുമാണ് മൂവർസംഘം. ചെറുപ്പത്തിലേ എല്ലാ വെക്കേഷനും ഞങ്ങൾ ഒത്തു കൂടും. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇണപിരിയാനാവാത്ത ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കേഷന് വന്നാൽ ഒരേ മുറിയിലാണ് കിടന്നിരുന്നത്. വളർന്നപ്പോ മേമ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ പണ്ടേ പാവമായിരുന്നെങ്കിലും അജു ഒരു ജഗജാല കില്ലാഡി ആയിരുന്നു. അവൻ എട്ടാം […]

Continue reading