എന്റെ അമ്മ ഷീജ [Aswin Sheeja]

എന്റെ അമ്മ ഷീജ Ente Amma Sheeja | Author : Aswin Sheeja എന്റെ പേര് അശ്വിൻ.23 വയസ്സ്. എനിക്ക് കഥ എഴുതി ശീലം കുറവാണ്.അതുകൊണ്ട് വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കുക.ഇത് എന്റെ അമ്മയുടെ കഥയാണ്.എന്റെ അമ്മ ഷീജയുടെ കഥ.ഇതിനുമുൻപും അമ്മയെ പറ്റി ഞാൻ കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നു.പക്ഷേ അത് ആരും എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.വീണ്ടും ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ്.വായനക്കാരുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിലെ കലാകാരനെ ഉണർത്തും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൗ കഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ […]

Continue reading