അശ്വമേധം 3 [Aswin]

അശ്വമേധം 3 [Aswin] ASWAMEDHAM PART 3 BY ASWIN | PREVIOUS Mm³ dm¯v _qfn tbm]nk^pt¼mtj¡pw tI¨n AXp¯ Nan¡v S¿mÀ B]n Njnªn^p¶p. B fp`Nan Mm³ bSns] W¡n]pw MknXn]pw tI¨n IqXm]n k¶p tI¨n bSns] NpWnªp Fsâ Nq¬\m km]n`m¡n ASnsW]pw A¦¯nWv S¿m_m¡n. BUyw Mm³ tI¨n]psX fpNan NnX¶p Nan¨p bns¶ Mm³ Nm«o`n Wn¶pw Smsj]n_§n tI¨ns] N«o`n fp«qNp¯n WnÀ¯n bn¶n`qsX Fsâ Np¬\ […]

Continue reading