കൂട്ടക്കളി

കൂട്ടക്കളി Koottakali | Author : അസീസ്   ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ അമ്മയുടെ ഒരു കഥയാണ് എൻറെ അമ്മയുടെ ഒരു കൂട്ട പണ്ണൽ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാനും അമ്മയും ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് വളർന്നുവന്നത് അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു അമ്മയാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് അമ്മ പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കി ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പൊതു വിജ്ഞാനം ്യുഉണ്ട്് അക്ഷയ അമ്മയ്ക്ക് പഠിപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടിയില്ല ഇല്ല അമ്മ ഒരു തുണിക്കടയിൽ […]

Continue reading