അവൾ അയന 2 [AARKEY] [Climax]

അവൾ അയന 2 Aval Ayana Part 2 | Author : Aarkey | Previous Part   ഈ കഥ മുഴുവനായും വായിച്ചിട്ട് സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എഴുതുക ……… ഞാൻ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനൊന്നും അല്ല …….. അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കരുത് …….. കമ്പിക്കുട്ടനിലെ കഥകൾ വായിച്ച് അതിൽ ഇൻസ്പെർട് ആയി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയതാ ………  ആരും വലിയ പ്രേതീക്ഷയോടെ  എന്നെയും എന്റെ കഥകളെയും കാണരുത് …….  ഇത്തിരി ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ […]

Continue reading

അവൾ അയന 1 [AARKEY]

അവൾ അയന Aval Ayana Part 1 | Author : Aarkey   സാമാന്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കഥയാണിത്  …….. കുറെ ഭാഗം ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു …….. നന്നായി ആസ്വാദിച്ച് എല്ലാവരും വായിക്കുക ……… അക്ഷരത്തെറ്റും കഥയിലുള്ള തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കുക ……..  കുറച്ചു സ്പീഡിലാണ് കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളെ എല്ലാം ഉൾകൊള്ളിക്കാനാണ് ആദ്യഭാഗത്തെ  കുറച്ച് പേജുകൾ  ഇഴയുന്നത് …….. കഥ മുഴുവനായും വായിച്ച് ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ലൈകും കമെന്റും എഴുതാൻ മറക്കരുത് ……… നമുക്ക് തുടങ്ങാം […]

Continue reading