സ്വർണ്ണയപ്പി – 1 അപ്പിക്കഥ

സ്വർണ്ണയപ്പി – അപ്പിക്കഥ Swarnayappi by Ashu… മുന്നറിയിപ്പ്….ഈ കഥ ഫെറ്റിഷ് കഥയാണ് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ വായിക്കുക അല്ലാത്തവർ വായിച്ചു ഇതിന്റെ അഡ്മിനെ പൊങ്കാല ഇടരുത് അപേക്ഷയാണ്. ഇതൊരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ കഥയ അവിടെയുള്ള ഏക മുതലാളിയാണ് വക്കച്ചൻ വലിയ ധനികൻ ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി കോളേജും സ്കൂളും ഉള്ള  ആളായിരുന്നു അയാളുടെ കോളേജിലെ അദ്ധ്യാപിക ആയിരുന്നു പുഷ്പലത ടീച്ചർ അവർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധവും ആയിരുന്നു ആ ബന്ധത്തെ നാട്ടുകാർ അയാളുടെ വെപ്പാട്ടിയാ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സമയം […]

Continue reading