മുസാഫിര്‍ മനസില്‍

മുസാഫിര്‍ മനസില്‍ Muzafir manzil Author : Ansasp Mm³ CknsX FjpSm³ tbmNp¶Sv H^p ]TmÀ° NT]Ã. SnN¨pw hm¦`vbnNw. M§apsX NpXpwdw B Wm«n` A_n]s¸Xp¶ fpÉnw Nq«vNpXpwdw fm]n^p¶p.CWn Mm³ M§apsX NpXpwds¯ knk^n¡mw. fphmcnÀ fWhn ASm]n^p¶p M§apsX koXnsâ tb^v. Wm«pNm^vNnX]ns`ms¡ Wà dipfmWfm]n^p¶p M§apsX NpXp¼¯nWp. Nm^\w Cu S`fp_]n`pw Cäv tbms` Nq«m]v Smfhn¡p¶ NpXpwdw N*n«nÃm]n^p¶p. CWn Mm³M§apsX NpXpwds¯ knk^n¡mw. A©v G¡À Ø`¯p Ipäpw […]

Continue reading